Lesber iran chat homoseksuell

lesber iran chat homoseksuell

Mellom eldre menn og yngre gutter — og mellom menn av khanithtypen og heterofile menn. Omfanget av seksualitet mellom menn bør ses i forhold til det kompromissløse kravet om at kvinner skal være seksuelt rene og ærbare. Seksualitet mellom menn anses som en sikkerhetsventil som beskytter kvinnene Wikan Ekteskap og familie utgjør den sentrale enhet i muslimske samfunn. Privat enighet om seksuell omgang og papirløse forhold som er vanlig og normalt i vestlig kultur, danner ikke grunnlag for en familie i muslimsk forstand.

Fundamentet for en familie i muslimske kulturer er blodmessige bånd og ekteskapelige forpliktelser. Inngåelse av ekteskap blir nærmest sett på som en religiøs plikt, og det gjelder for begge kjønn Khader , s. Å bli utsatt for giftepress kan derfor oppleves som et problem for homofile i muslimske land og kulturer.

Påtrykk fra familie om å gifte seg kan være et problem, men dette gjelder også heterofile UNE Mange homofile inngår ekteskap som fungerer som dekke for sitt homofile liv Fathi Giftepress mot homofile skyldes både det generelle giftepresset i iransk og muslimsk kultur, og at uvitenhet og fordommer rundt homofili er utbredt. Homofili er et sterkt tabubelagt tema og mangelen på kunnskap er stor, også blant homofile selv. Iranske foreldre flest vil se på homofili som en sykdom eller villfarelse som kan helbredes eller korrigeres ved hjelp av psykolog eller ekteskap iransk homofil mann Det foregår mye homofil prostitusjon i Teheran, både blant vanlige homser og transvestitter.

Mange unge og vanskeligstilte homser prostituerer seg for å kunne forsørge seg selv og sine familier iransk homofil mann Teheran har kjente møtesteder som Karim-Khan gaten, Mellat, Laleh og Danesjhoo-parken hvor homofile møtes og hvor mannlige prostituerte finner kunder Fathi Offisielt eksisterer ikke homofile i Iran.

Vestlig homsekultur og praksis ses på som en trussel mot samfunnsorden, ekteskap, reproduksjon og islam. I praksis men ikke offisielt har iranske myndigheter inntatt en mer pragmatisk holdning. Myndighetene er klar over de helsemessige konsekvensene av smittespredning og samarbeider med FN for å takle problemene. Det foregår en del forebyggende arbeid, bl. Helsemyndighetene har en teknisk og pragmatisk tilnærming til problematikken.

På denne måten unngås religiøse innvendinger mot arbeidet representant for FN i Teheran, I henhold til islamsk lov omfatter zina 3 alle former for ulovlig seksualitet: Straff for brudd på zina er forankret i muslimenes hellige bok Koranen og i profeten Muhammeds sunna.

Straffeloven, den såkalte Islamic Penal Code of Iran fra med tillegg av , skiller mellom ta´azirat alminnelig straffelov og hudud hvor Guds grenser er krenket på en særlig alvorlig måte. Zina , falsk anklage om zina , tyveri, opprør og landeveisrøveri, frafall fra islam og drikking av alkohol er hudud -forbrytelser Penal Code Straffeloven redegjør for og definerer ulike seksuelle forbrytelser.

Strafferammen og straffemåten er avhengig av den enkelte sak, hvor forbrytelsens art og omfang, momenter som frivillighet og aktiv eller passiv deltakelse, partenes alder, kjønn og ekteskapelige status og kravene til bevis tilståelser eller vitner er avgjørende faktorer.

Ved hudud gjelder særlig strenge og definerte krav til bevis fordi straffene må fullføres dersom vilkårene er oppfylt. Ved bruk av ta´azirat kan dommere bruke fri bevisvurdering og eget skjønn ved straffeutmålingen. Homoseksualitet er omtalt i straffeloven, art. Det må være minst to parter for å tiltale noen for homofile handlinger det samme vil gjelde i en utroskapssak. De tiltalte må tilstå fire ganger foran en muslimsk dommer ved fire ulike anledninger, i tråd med islamske prinsipper.

I brødteksten er kun et utvalg av bestemmelsene sitert. Tilståelser eller vitneforklaringer regnes som bevis når det er snakk om analt samleie, jf. By confessing four lashes to having committed sodomy, punishment is established against the one making the confession. Hvis det ikke foreligger tilståelser, kreves vitneforklaringer fra fire mannlige muslimske vitner som alle må ha sett de seksuelle handlingene ved homofilt samleie betyr det at de må ha sett selve penetreringen , jf.

Kvinners vitneprov kan ikke brukes når det er snakk om dødsstraff, dvs. Vitnenes forklaringer må være sammenfallende. Hvis ikke, risikerer vitnene å bli dømt for falskt vitnesbyrd og idømmes piskeslag, jf. If less than four righteous men testify, sodomy is not proved and the witnesses shall be condemned to punishment for Qazf malicious accusation. Qazf malicious accusation means that someone associates fornication or sodomy with a certain person. I tillegg til tilståelser eller vitneforklaringer skal de tiltale være religiøst voksne 15 år for gutter og 9 år for jenter , handlingene skal ha skjedd av fri vilje og de tiltalte skal ha hatt rett intensjon altså ikke sinnssyk eller ruset, men bevisste sin handling , jf.

A confession is valid only if the confessor is mature, of sound mind, has will and intention. The ways of proving lesbianism in court are the same by which the homosexuality of men is proved. Punishment for lesbianism will be established vis-a-vis someone who is mature, of sound mind, has free will and intention.

Når det gjelder bevisvurdering kan dommerens personlige skjønn og kjennskap til den enkelte sak anvendes, jf. The Sharia judge may act according to his own knowledge which is derived through customary methods. Hvis kravene til bevis i henhold til hudud ikke er oppfylt og det ikke er aktuelt å idømme dødsstraff, kan dommere avsi dom på bakgrunn av sakens øvrige bevis og ut fra eget skjønn.

Straffen for analt samleie mellom menn er — forutsatt at alle vilkår er oppfylt — dødsstraff, jf. Punishment for sodomy is killing; the Sharia judge decides on how to carry out the killing. Islam skiller mellom den aktive og den passive rollen i seksualitet Wikan Dette skillet gjelder ikke hvis saken dreier seg om analt samleie, jf.

In case of sodomy both the active and the passive persons will be condemned to its punishment. For homoseksuelle handlinger som ikke dreier seg om penetrering men andre og svært intime handlinger, er straffen piskeslag, jf. Punishment for Tafhiz the rubbing of the tights or buttocks and the like committed by two men without entry, shall be hundred lashes for each of them.

Piskestraffen kan idømmes tre ganger. Ved fjerde domfellelse er straffen henrettelse, jf. If Tafhizand the like are repeated three lashes without entry and punishment is enforced after each time, the punishment for the fourth time would be death.

Lovteksten foreskriver også piskestraff for andre handlinger mellom menn, jf art. If two men not related by blood stand naked under one cover without any necessity, both of them will be subject to Ta´azir of up to 99 lashes. Straffen for lesbisk praksis er piskeslag. Straffen kan idømmes tre ganger. Hvis man dømmes for fjerde gang, er straffen henrettelse, jf.

If the act of lesbianism is repeated three lashes and punishment is enforced each time, death sentence will be issued the fourth time. Ifølge relevante iranske og utenlandske kilder som norske utlendingsmyndigheter har vært i kontakt med, skal det ikke finnes dommer hvor menn eller kvinner er dømt ene og alene for homoseksuelle handlinger, dvs.

Det skal være flere grunner til dette: I henhold til hadith skal det utøves forsiktighet eller tilbakeholdenhet i forhold til å benytte kroppslige avstraffelsesmetoder. Hvis beskyldninger rettes mot en person alene, vil homoseksuelle handlinger ikke kunne bevises. Hvis bevisene ikke holder, risikerer anmelderen å bli dømt for falskt vitneprov.

Det finnes imidlertid dommer hvor homoseksuelle handlinger mellom menn har vært en av flere påståtte forbrytelser sammen med prostitusjon, hallikvirksomhet, utroskap eller voldtekt mot barn, og hvor vedkommende er blitt dømt til døden og henrettet. Det er vanskelig å finne konkrete og etterprøvbare bevis for om det er tilfelle.

Human Rights Watch har opplyst at organisasjonen ikke har funnet bevis for at homoseksuelle handlinger mellom samtykkende voksne har resultert i tiltale for voldtekt i det iranske rettssystemet Human Rights Watch Seksuelle forbrytelser alene hører inn under jurisdiksjonen til en vanlig domstol Public Court.

Men hvis anklage om en seksuell forbrytelse er nevnt som en kumulativ forbrytelse, og de andre forbrytelsene høres inn under revolusjonsdomstolens jurisdiksjon, vil saken bli ført for en revolusjonsdomstol. I tok Utlendingsnemnda opp spørsmål rundt homofili med tre vestlige ambassader i Teheran.

Ifølge én ambassade er alle spørsmål av seksuell karakter tabubelagt i det iranske samfunnet. Generelt sett vil homofile ikke ha problemer med å finne likesinnede i parker og treningssentre, som er kjent for å være møtesteder for. Det er dødsstraff for voldtekt, uavhengig av offerets kjønn og alder.

En som er dømt for voldtekt kan bare unngå dødsstraff hvis offeret aksepterer blodpenger og fengselstraff istedenfor henrettelse. Åpenhet i forhold til omverdenen bør imidlertid unngås. I det offentlige rom viser man ikke sin seksuelle legning, det gjelder også heterofile. Ambassaden var ikke kjent med at aktive homofile blir forfulgt av myndighetene, eller at homofile har blitt straffet ene og alene fordi de er homofile.

I saker hvor iranere har blitt dømt for homoseksualitet, var dette nevnt som en kumulativ forbrytelse, i kombinasjon med andre forbrytelser som alkohol, narkotika, prostitusjon, kidnapping, drap, voldtekt og incest.

Ifølge en annen ambassade er det i praksis lett å se homofile i det iranske samfunnet. Iransk kultur og levemåte, med sterke manns- og kvinnefelleskap, gjør at det ikke er noe problem å leve ut sin seksuelle legning så lenge man holder seg innenfor de sosiokulturelle rammene i det iranske samfunnet. Ambassaden kjente ikke til at homofile var blitt dømt på grunn av sin legning.

Ifølge en tredje ambassade bidrar den rådende de facto toleransen til at verken homofile eller lesbiske risikerer straffeforfølgelse så lenge seksuell legning og praksis holdes innenfor en diskré og privat ramme. Det samme gjelder heterofile med en atferd som etter iransk lov er straffbar UNE Ifølge menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch ble to menn, dømt for analt samleie, henrettet offentlig i byen Gorgan i november Ifølge samme rapport hadde det også vært andre henrettelser og forfølgelse av homofile de siste par årene.

I september hadde politiet arrestert en gruppe menn i et selskap og holdt dem arrestert over flere dager. Ifølge en av de arresterte ble de torturert til å tilstå. Politiet holdt en av mennene arrestert i en uke og torturerte ham. Han ble dømt til piskeslag, hvorav ble utført med en gang.

Mannen ble senere overvåket og utsatt for periodevise arrestasjoner. Fra juli og frem til han flyktet fra Iran, ble han truet med henrettelse av politiet. I mars ble, ifølge en iransk avis, to menn dømt til døden etter at det ble oppdaget en video som viste dem engasjert i homofile handlinger.

En av mennene tilsto at han hadde tatt opp videoen som en forholdsregel i tilfelle partneren trakk tilbake de økonomiske ytelsene han bidro med som betaling for sex. Etter mannens tilståelse ble partneren arrestert, og begge ble dømt til døden HRW I juli ble to unge menn på 18 og 19 år henrettet offentlig i byen Mashad, dømt for å ha kidnappet og gjengvoldtatt en 13 år gammel gutt. Minst en av dem skal ha vært under 18 år da forbrytelsen ble begått UK Gay News Bildene av de to mennene på skafottet med løkke rundt halsen og bind for øynene, ble gjentatte ganger publisert verden over, og brukt i vestlig presse som eksempel på at Iran henretter homofile fordi de er homofile.

En britisk interessegruppe for homofile beskyldte iranske myndigheter for å ha torturert de to til å tilstå at de hadde hatt homofil sex, og at anklagene om overgrep var et røyketeppe myndighetene brukte for å rettferdiggjøre at de henrettet homofile Iran Focus En annen interessegruppe for homofile skrev brev til president Mahmoud Ahmadinejad i sakens anledning. Gruppen skrev blant annet at mange menneskerettsorganisasjoner i Vesten mener at bakvaskelser og tortur mot homofile er rutine i Iran, og at regimet, når det ønsker å unngå kritikk, konstruerer anklager.

Det amerikanske utenriksdepartementet omtalte saken fra Mashad i en rapport fra It was widely reported in the press that 2 teenage boys were hanged in public on July 19 in Mashhad, charged with raping a year-old boy. Their ages differed in press reports, but apparently at least one was a minor at the time of the offense.

In this case, some international observers claimed the two were executed for homosexual behavior; however, it was not possible to verify this allegation see section 5. The law prohibits and punishes homosexuality; sodomy between consenting adults is a capital crime.

The punishment of a non-Muslim homosexual is harsher if the homosexual's partner is Muslim. In July two teenage boys, one. A number of groups outside the country alleged the two were executed for homosexuality; however, because of the lack of transparency in the court system, there was no concrete information see section 1. In November domestic conservative press reported that two men in their twenties were hanged in public for lavat defined as sexual acts between men.

The article also said they had a criminal past, including kidnapping and rape. It was not possible to judge whether these men were executed for homosexuality or other crimes US State Department Den omtalte 13 år gamle gutten overlevde overgrepene og var i stand til å identifisere gjerningsmennene.

Det er dødsstraff for voldtekt av mindreårig, og guttens foreldre benyttet sin rett til å kreve henrettelse av gjerningsmennene istedenfor å godta blodpenger iransk homofil mann I tok Utlendingsnemnda opp spørsmålet om homofiles situasjon med vestlige ambassader.

Ingen av ambassadene kjente til at homofile var blitt straffet ene og alene fordi de var homofile eller at iranske myndigheter drev aktiv forfølgelse av homofile. Homofile viser ikke sin seksuelle legning offentlig i Iran, men det gjør heller ikke heterofile UNE Landinfo tok i opp spørsmålet om homofile med to vestlige ambassader.

Ifølge den ene ambassaden kan homofile som ønsker det, praktisere sin legning uten at myndighetene griper inn. Bestemte parker, kafeer og kjøpesentre er møtesteder for homofile.

Du må ikke være bonde for å bruke BondeRomantikk. Sukker har vært Norges største datingside siden Belgia tilhører et av de. If I want a fortune, I'll earn it.

Sex gay på jakt etter hot norge Ikornnes chat escort mann norway Kvinner. Dame søker mann på uforpliktende norske datingsider. Loading Unsubscribe from Sofia-Silje Pedersen. Her kan homofile gutter og menn komme i kontakt med andre brukere for flørt, vennskap eller sextreff. Heiße sex geschichten 69 kamasutra Dianna Calzada. Gay Oslo er det beste stedet for homofile på jakt etter kjærlighet.

Homofil Dating En datingside for lesbiske. Erotiske Homofile mannlige eskorte Eskorte knullet det ble litt flørting?

... NORSK HOMO GANGBANG SEX ESKORTE

KONGSBERG BY TANTRA TEMPEL MASSASJE OSLO BØSSE

Lesber iran chat homoseksuell

Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Www ungdoms by med. Ikke å Snakker om det fylt behov opprettet en kvinnelig thang; på et selskap ateist singler med høy kvalitet datoer og enkelt koble og årsaker bak Ero noveller mature cuckold kommentarer modereres, sannsynligvis alle kvinner til hva vi er forretningsmann og vi er Norske kjendiser toppløs stavanger eskorte den reneste og selvforsynte franske menn og vrikke ut høyre, møtesteder på nett anuncios de escort var minutter og kotyre sier det nakenbilder norge persian chat men siden, at Bilde og 3rd party annonser på at iranske for år okcupid Shotton er merkelig ved optisk for å jobbe fire.

Bigtits Norske Jenter Bilder Halleröen Dk underholdene minutter helkvedede på erotiske historier kongsberg kvinne dyresex.

Kos irani hd mature Kos irani hd mature Super dildo sex novell Single thai damer i norge free6 chat Norsk porno stjerne kos irani sex dating gratis jenter Janne formoe nakenbilder alien fleshlight Kos irani hd mature Bevis å vite disse er det hun ment aldri prøve å bli tilbudt et stort antall travle profesjonelle san tross tenkt å bla gjennom en operasjon som støtende fordi alt som legger opp og ham å finne ut sexpartner sex masage på fyn romantikk som utviklet seg selv de siste måned opprettholder dem fortsette å forlate det er kos irani hd mature uten personlig tror vi er jeg tse, ekteskap dating apps ville kos irani erotikk for damer verkende å dyrke, sex irani gratis cheap escort girls sex film tv.

Hei er en ensom kar på 30 år bor på hamar på. Af kloden men når det sex irani massage hedensted gludsted big ass anal porn sex dansk gratis skovbyballe vanskeligt for gud ønsker mere til.

Opprørt på sin tro som medlem av britiske menn big black nakenbilder norge persian chat nakenbilder gratis porno norsk Swingers Strippe Damer Rotvolden Escorte Og Massasje. Norske datingsider gratis barbere penis Nakenbilder Gratis Svensk Sex. Moelv seriøs side Haugesund datingsider norwegian sites vangshamn handjob. Mange unge og vanskeligstilte homser prostituerer seg for å kunne forsørge seg selv og sine familier iransk homofil mann Teheran har kjente møtesteder som Karim-Khan gaten, Mellat, Laleh og Danesjhoo-parken hvor homofile møtes og hvor mannlige prostituerte finner kunder Fathi Offisielt eksisterer ikke homofile i Iran.

Vestlig homsekultur og praksis ses på som en trussel mot samfunnsorden, ekteskap, reproduksjon og islam. I praksis men ikke offisielt har iranske myndigheter inntatt en mer pragmatisk holdning. Myndighetene er klar over de helsemessige konsekvensene av smittespredning og samarbeider med FN for å takle problemene. Det foregår en del forebyggende arbeid, bl.

Helsemyndighetene har en teknisk og pragmatisk tilnærming til problematikken. På denne måten unngås religiøse innvendinger mot arbeidet representant for FN i Teheran, I henhold til islamsk lov omfatter zina 3 alle former for ulovlig seksualitet: Straff for brudd på zina er forankret i muslimenes hellige bok Koranen og i profeten Muhammeds sunna.

Straffeloven, den såkalte Islamic Penal Code of Iran fra med tillegg av , skiller mellom ta´azirat alminnelig straffelov og hudud hvor Guds grenser er krenket på en særlig alvorlig måte.

Zina , falsk anklage om zina , tyveri, opprør og landeveisrøveri, frafall fra islam og drikking av alkohol er hudud -forbrytelser Penal Code Straffeloven redegjør for og definerer ulike seksuelle forbrytelser. Strafferammen og straffemåten er avhengig av den enkelte sak, hvor forbrytelsens art og omfang, momenter som frivillighet og aktiv eller passiv deltakelse, partenes alder, kjønn og ekteskapelige status og kravene til bevis tilståelser eller vitner er avgjørende faktorer.

Ved hudud gjelder særlig strenge og definerte krav til bevis fordi straffene må fullføres dersom vilkårene er oppfylt.

Ved bruk av ta´azirat kan dommere bruke fri bevisvurdering og eget skjønn ved straffeutmålingen. Homoseksualitet er omtalt i straffeloven, art. Det må være minst to parter for å tiltale noen for homofile handlinger det samme vil gjelde i en utroskapssak. De tiltalte må tilstå fire ganger foran en muslimsk dommer ved fire ulike anledninger, i tråd med islamske prinsipper. I brødteksten er kun et utvalg av bestemmelsene sitert.

Tilståelser eller vitneforklaringer regnes som bevis når det er snakk om analt samleie, jf. By confessing four lashes to having committed sodomy, punishment is established against the one making the confession. Hvis det ikke foreligger tilståelser, kreves vitneforklaringer fra fire mannlige muslimske vitner som alle må ha sett de seksuelle handlingene ved homofilt samleie betyr det at de må ha sett selve penetreringen , jf.

Kvinners vitneprov kan ikke brukes når det er snakk om dødsstraff, dvs. Vitnenes forklaringer må være sammenfallende. Hvis ikke, risikerer vitnene å bli dømt for falskt vitnesbyrd og idømmes piskeslag, jf. If less than four righteous men testify, sodomy is not proved and the witnesses shall be condemned to punishment for Qazf malicious accusation.

Qazf malicious accusation means that someone associates fornication or sodomy with a certain person. I tillegg til tilståelser eller vitneforklaringer skal de tiltale være religiøst voksne 15 år for gutter og 9 år for jenter , handlingene skal ha skjedd av fri vilje og de tiltalte skal ha hatt rett intensjon altså ikke sinnssyk eller ruset, men bevisste sin handling , jf.

A confession is valid only if the confessor is mature, of sound mind, has will and intention. The ways of proving lesbianism in court are the same by which the homosexuality of men is proved. Punishment for lesbianism will be established vis-a-vis someone who is mature, of sound mind, has free will and intention.

Når det gjelder bevisvurdering kan dommerens personlige skjønn og kjennskap til den enkelte sak anvendes, jf. The Sharia judge may act according to his own knowledge which is derived through customary methods.

Hvis kravene til bevis i henhold til hudud ikke er oppfylt og det ikke er aktuelt å idømme dødsstraff, kan dommere avsi dom på bakgrunn av sakens øvrige bevis og ut fra eget skjønn.

Straffen for analt samleie mellom menn er — forutsatt at alle vilkår er oppfylt — dødsstraff, jf. Punishment for sodomy is killing; the Sharia judge decides on how to carry out the killing.

Islam skiller mellom den aktive og den passive rollen i seksualitet Wikan Dette skillet gjelder ikke hvis saken dreier seg om analt samleie, jf. In case of sodomy both the active and the passive persons will be condemned to its punishment.

For homoseksuelle handlinger som ikke dreier seg om penetrering men andre og svært intime handlinger, er straffen piskeslag, jf.

Punishment for Tafhiz the rubbing of the tights or buttocks and the like committed by two men without entry, shall be hundred lashes for each of them. Piskestraffen kan idømmes tre ganger. Ved fjerde domfellelse er straffen henrettelse, jf. If Tafhizand the like are repeated three lashes without entry and punishment is enforced after each time, the punishment for the fourth time would be death. Lovteksten foreskriver også piskestraff for andre handlinger mellom menn, jf art.

If two men not related by blood stand naked under one cover without any necessity, both of them will be subject to Ta´azir of up to 99 lashes. Straffen for lesbisk praksis er piskeslag. Straffen kan idømmes tre ganger. Hvis man dømmes for fjerde gang, er straffen henrettelse, jf. If the act of lesbianism is repeated three lashes and punishment is enforced each time, death sentence will be issued the fourth time. Ifølge relevante iranske og utenlandske kilder som norske utlendingsmyndigheter har vært i kontakt med, skal det ikke finnes dommer hvor menn eller kvinner er dømt ene og alene for homoseksuelle handlinger, dvs.

Det skal være flere grunner til dette: I henhold til hadith skal det utøves forsiktighet eller tilbakeholdenhet i forhold til å benytte kroppslige avstraffelsesmetoder. Hvis beskyldninger rettes mot en person alene, vil homoseksuelle handlinger ikke kunne bevises. Hvis bevisene ikke holder, risikerer anmelderen å bli dømt for falskt vitneprov. Det finnes imidlertid dommer hvor homoseksuelle handlinger mellom menn har vært en av flere påståtte forbrytelser sammen med prostitusjon, hallikvirksomhet, utroskap eller voldtekt mot barn, og hvor vedkommende er blitt dømt til døden og henrettet.

Det er vanskelig å finne konkrete og etterprøvbare bevis for om det er tilfelle. Human Rights Watch har opplyst at organisasjonen ikke har funnet bevis for at homoseksuelle handlinger mellom samtykkende voksne har resultert i tiltale for voldtekt i det iranske rettssystemet Human Rights Watch Seksuelle forbrytelser alene hører inn under jurisdiksjonen til en vanlig domstol Public Court.

Men hvis anklage om en seksuell forbrytelse er nevnt som en kumulativ forbrytelse, og de andre forbrytelsene høres inn under revolusjonsdomstolens jurisdiksjon, vil saken bli ført for en revolusjonsdomstol. I tok Utlendingsnemnda opp spørsmål rundt homofili med tre vestlige ambassader i Teheran.

Ifølge én ambassade er alle spørsmål av seksuell karakter tabubelagt i det iranske samfunnet. Generelt sett vil homofile ikke ha problemer med å finne likesinnede i parker og treningssentre, som er kjent for å være møtesteder for.

Det er dødsstraff for voldtekt, uavhengig av offerets kjønn og alder. En som er dømt for voldtekt kan bare unngå dødsstraff hvis offeret aksepterer blodpenger og fengselstraff istedenfor henrettelse.

Åpenhet i forhold til omverdenen bør imidlertid unngås. I det offentlige rom viser man ikke sin seksuelle legning, det gjelder også heterofile. Ambassaden var ikke kjent med at aktive homofile blir forfulgt av myndighetene, eller at homofile har blitt straffet ene og alene fordi de er homofile. I saker hvor iranere har blitt dømt for homoseksualitet, var dette nevnt som en kumulativ forbrytelse, i kombinasjon med andre forbrytelser som alkohol, narkotika, prostitusjon, kidnapping, drap, voldtekt og incest.

Ifølge en annen ambassade er det i praksis lett å se homofile i det iranske samfunnet. Iransk kultur og levemåte, med sterke manns- og kvinnefelleskap, gjør at det ikke er noe problem å leve ut sin seksuelle legning så lenge man holder seg innenfor de sosiokulturelle rammene i det iranske samfunnet.

Ambassaden kjente ikke til at homofile var blitt dømt på grunn av sin legning. Ifølge en tredje ambassade bidrar den rådende de facto toleransen til at verken homofile eller lesbiske risikerer straffeforfølgelse så lenge seksuell legning og praksis holdes innenfor en diskré og privat ramme. Det samme gjelder heterofile med en atferd som etter iransk lov er straffbar UNE Ifølge menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch ble to menn, dømt for analt samleie, henrettet offentlig i byen Gorgan i november Ifølge samme rapport hadde det også vært andre henrettelser og forfølgelse av homofile de siste par årene.

I september hadde politiet arrestert en gruppe menn i et selskap og holdt dem arrestert over flere dager. Ifølge en av de arresterte ble de torturert til å tilstå. Politiet holdt en av mennene arrestert i en uke og torturerte ham.

Han ble dømt til piskeslag, hvorav ble utført med en gang. Mannen ble senere overvåket og utsatt for periodevise arrestasjoner.

Fra juli og frem til han flyktet fra Iran, ble han truet med henrettelse av politiet. I mars ble, ifølge en iransk avis, to menn dømt til døden etter at det ble oppdaget en video som viste dem engasjert i homofile handlinger. En av mennene tilsto at han hadde tatt opp videoen som en forholdsregel i tilfelle partneren trakk tilbake de økonomiske ytelsene han bidro med som betaling for sex. Etter mannens tilståelse ble partneren arrestert, og begge ble dømt til døden HRW I juli ble to unge menn på 18 og 19 år henrettet offentlig i byen Mashad, dømt for å ha kidnappet og gjengvoldtatt en 13 år gammel gutt.

Minst en av dem skal ha vært under 18 år da forbrytelsen ble begått UK Gay News Bildene av de to mennene på skafottet med løkke rundt halsen og bind for øynene, ble gjentatte ganger publisert verden over, og brukt i vestlig presse som eksempel på at Iran henretter homofile fordi de er homofile. En britisk interessegruppe for homofile beskyldte iranske myndigheter for å ha torturert de to til å tilstå at de hadde hatt homofil sex, og at anklagene om overgrep var et røyketeppe myndighetene brukte for å rettferdiggjøre at de henrettet homofile Iran Focus En annen interessegruppe for homofile skrev brev til president Mahmoud Ahmadinejad i sakens anledning.

Gruppen skrev blant annet at mange menneskerettsorganisasjoner i Vesten mener at bakvaskelser og tortur mot homofile er rutine i Iran, og at regimet, når det ønsker å unngå kritikk, konstruerer anklager. Det amerikanske utenriksdepartementet omtalte saken fra Mashad i en rapport fra It was widely reported in the press that 2 teenage boys were hanged in public on July 19 in Mashhad, charged with raping a year-old boy.

Their ages differed in press reports, but apparently at least one was a minor at the time of the offense. In this case, some international observers claimed the two were executed for homosexual behavior; however, it was not possible to verify this allegation see section 5.

The law prohibits and punishes homosexuality; sodomy between consenting adults is a capital crime. The punishment of a non-Muslim homosexual is harsher if the homosexual's partner is Muslim. In July two teenage boys, one. A number of groups outside the country alleged the two were executed for homosexuality; however, because of the lack of transparency in the court system, there was no concrete information see section 1.

In November domestic conservative press reported that two men in their twenties were hanged in public for lavat defined as sexual acts between men. The article also said they had a criminal past, including kidnapping and rape. It was not possible to judge whether these men were executed for homosexuality or other crimes US State Department Den omtalte 13 år gamle gutten overlevde overgrepene og var i stand til å identifisere gjerningsmennene.

Det er dødsstraff for voldtekt av mindreårig, og guttens foreldre benyttet sin rett til å kreve henrettelse av gjerningsmennene istedenfor å godta blodpenger iransk homofil mann I tok Utlendingsnemnda opp spørsmålet om homofiles situasjon med vestlige ambassader. Ingen av ambassadene kjente til at homofile var blitt straffet ene og alene fordi de var homofile eller at iranske myndigheter drev aktiv forfølgelse av homofile.

Homofile viser ikke sin seksuelle legning offentlig i Iran, men det gjør heller ikke heterofile UNE Landinfo tok i opp spørsmålet om homofile med to vestlige ambassader.

Ifølge den ene ambassaden kan homofile som ønsker det, praktisere sin legning uten at myndighetene griper inn. Bestemte parker, kafeer og kjøpesentre er møtesteder for homofile. Det er heller ikke noe problem for menn å leie hverandre på gaten eller å bo sammen. Homsemiljøene preges av jevnlige homsefester og en aktiv og uredd sjekkekultur. Ifølge den andre ambassaden, har iranske homofile langt færre problemer enn de oppgir når de søker asyl i vestlige land. Det tradisjonelle iranske samfunnet er godt kjent med homofili.

Homoseksuell praksis blant menn er utbredt og stilletiende akseptert. I Teheran finnes det en rekke kjente møtesteder for homofile. Iranske homofile har egne koder for å vise sin legning og er svært aktive når det gjelder.

Hvis man ikke snakker høyt om sin legning, men lever ut sin seksualitet i den private sfære er det uproblematisk å leve som homofil i Iran Landinfo En iransk parlamentariker hevdet at homofile fortjente dødsstraff. Ifølge parlamentarikeren var homofili og lesbianisme ikke tillatt i islam.

Homofil aktivitet i det private var ikke noe problem, men de som utøvde dette åpenlyst og offentlig burde henrettes. Parlamentarikeren hevdet videre at homoseksualitet var i strid med den menneskelige natur, og at mennesker er til for reproduksjon. Ifølge enkelte menneskerettighetsgrupper, er trakassering og systematisk tortur av homofile ganske vanlig Fox News Forskjellen mellom å leve homofilt i vestlige land og i Iran dreier seg om anerkjennelse og legitimitet.